Privaatsustingimused

Tartu Mill AS (registrikood 10666674), aadress Väike kaar 33, 50406 Tartu (edaspidi “Tartu Mill” või “Meie”) pakub Teile vastavalt Teiega sõlmitavale lepingule võimalust tellida teenuseid ja tooteid (edaspidi “Teenused”). Tartu Mill mõistab, et Teie isikuandmed on Teile tähtsad, ning on seetõttu pühendunud nende kaitsmisele ja austamisele.

Me töötleme Teie isikuandmeid viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise eest, kasutades selleks vastavaid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Me kasutame Teie isikuandmeid vaid neil eesmärkidel, mille jaoks need on kogutud ning neid andmeid ei töödelda hiljem viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas. Teie andmete töötlemisel järgime Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivaid seaduseid.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas me käitleme Teie isikuandmeid, mida Teilt kogume või mida Te meile esitate. Käesolevaid Privaatsuspõhimõtteid võidakse muuta ning kõik muudatused ja täiendused tuuakse ära käesoleva dokumendi lõpus koos teabega selle kohta, millisel kuupäeval muudatused ellu viidi, seetõttu palume Teil nende Privaatsuspõhimõtetega aeg-ajalt uuesti tutvuda.

Teie isikuandmete töötlemiseks võime kasutada volitatud töötlejaid. Sellisel juhul kasutame ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes garanteerivad, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et töötlemine vastab isikuandmete seadustes sätestatud nõuetele ja ühtlasi tagatakse andmesubjekti õiguste kaitse.

Kontaktinfo

Meie oleme Tartu Mill AS (registrikood 10666674), aadress Väike kaar 33, 50406 Tartu.

Käesolevate Privaatsuspõhimõtetega seotud küsimuste, kommentaaride ja päringute esitamiseks palume saata e-kiri aadressile:  andmekaitse@tartumill.ee.

Kogutavad isikuandmed

Kui kasutate meie teenuseid või ostate meie tooteid, võime Teilt koguda mõningaid või kõiki allpool loetletud isikuandmeid. Teave, mida kogume, sõltub sellest, millist teenust Te kasutate või millised on toote soetamise tehinguga seonduvad tingimused.

Andmed, mida võime koguda:

 • ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja/või isikukood – andmed Teie tuvastamiseks;
 • e-posti aadress, telefoninumber, aadress – Teie kontaktandmed;
 • arveldusarve number, makseinfo – makse- ja finantsandmed;
 • teie ettevõttega seotud andmeid: nimi, registrikood.postiaadress jt avalikud andmed.

Võime andmeid, mida saame Teie käest või läbi selle kui meie Teenuseid kasutate, täiendada Teie kohta avalikult kättesaadava teabega.

Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes tähendavad isikuandmed andmeid, mida saab kasutada Teie tuvastamiseks. Isikuandmeteks ei loeta andmeid, mida ei saa isiku tuvastamiseks kasutada. Andmeid, mida ei loeta isikuandmeteks võime koguda, kasutada, edasi anda ja avaldada mis tahes eesmärkidel.

Te võite nõuda, et Teie isikuandmeid ei avaldataks, kuid valdavalt on isikuandmed, mida Teilt küsime, vajalikud Teile teenuste osutamiseks ja toodete müümiseks. Kui meil ei ole vajalikku teavet, siis ei saa me eelnevat teha.

Teie poolt meile edastatavate isikuandmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutate ainult Teie ise.

Andmete kasutamine, nende kasutamise eesmärk ja õiguslik alus andmete töötlemiseks

Me töötleme Teie isikuandmeid Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate protseduuride läbiviimiseks, andmesubjekti nõudel, kui Te olete andnud meile enda nõusoleku, meie juriidilise kohustuse täitmiseks või meie õigustatud huvi korral, et pakkuda Teile teenuseid, müüa tooteid või muul klienditeeninduslikul eesmärgil järgmiselt:

 • Teie või Teie esindaja tuvastamiseks;
 • maksete kinnitamiseks;
 • Teile meie teenuste pakkumiseks või toodete müümiseks;
 • turunduslikel eesmärkidel;
 • Teile tellimuste ja maksete kohta info edastamiseks;
 • teavitamaks Teid tellitud teenuses või müüdavates toodetes tehtavatest muudatustest;
 • kasutajaõiguste loomiseks meiega seotud portaalide jms kasutamiseks.

Teie lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral edastamaks Teie ja Teie võlgnevuse kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, võlgnetav summa, maksega viivitusse sattumise aeg, võlausaldaja, jms) Krediidiinfo AS-le, muule maksehäirete andmebaasi töötlejale ja/või võlgnevusi käsitletavatele isikutele ning nõudeõiguse loovutamise puhul uuele võlausaldajale. Andmed edastatakse vastavas maksehäirete andmebaasis avaldamise eesmärgil. Juhul, kui Te olete enda võlgnevuse likvideerinud, on Teil õigus nõuda vastavate isikute poolt Teie isikuandmete töötlemise lõpetamist.

Me töötleme Teie isikuandmeid Teiepoolse päringu korral, sh profileerime, kui Te olete andnud meile enda nõusoleku, meie õigustatud huvi korral, turunduslikul eesmärgil ja selleks, et Te saaksite Meilt uudiskirju ja pakkumisi e-posti, SMS-i, telefoni või muudel elektroonilistel viisidel järgmiselt:

 • Teile Teenuste, pakkumiste, uudiste, teabe ja toodete edastamiseks, mida Te meilt soovite või mille kohta usume, et need võiksid Teid huvitada,
 • Teile meie uudiskirja saatmiseks. Pange tähele, et Te võite alati uudiskirjast loobuda, vajutades kirja jaluses sisalduvale loobumise viidale.
 • Samuti võime kasutada Teie andmeid või valitud kolmandatel isikutel kasutada Teie andmeid, seda kirjeldatakse täpsemalt allpool (vt jagu „Teie andmete avaldamine“).

Profileerimine

Profiilimine on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.

Me võime kasutada profileerimist turunduslikul eesmärgil, samuti, et muuta meie Teenuste kasutamise kogemuse Teie jaoks personaalsemaks, tuginedes meie õigustatud huvidele, lepingu täitmisele või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmisele või kui olete andnud meile oma vastavasisulise nõusoleku.

Kus ja kui kaua me Teie isikuandmeid hoiame

Kõiki Teie poolt meile edastatud andmeid hoitakse meie turvalistes serverites. Kõik maksetehingud krüpteeritakse tehnoloogia tööstusharu standardile vastava tehnoloogia abil.

Teie isikuandmete töötlemine lõpetatakse, kui see pole enam vajalik. Andmete säilitusperiood on seotud Teiega sõlmitud lepinguga, meie õigustatud huviga või muu seaduses nõutud alusega.

Andmete edastamine teistesse riikidesse

Teilt kogutud andmeid ei edastata üldjuhul teistesse riikidesse, kuid juhul, kui vastav vajadus peaks andmete töötlemise käigus tekkima, ei edasta me Teie andmeid võidakse väljaspool Euroopa Liitu („EL“) ja/või Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“).

Teie andmete avaldamine

Me võime avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui meil on mõistlik alus arvata, et nende andmete avaldamine on vajalik:

 • kui me müüme või ostame mis tahes äri või varasid, siis võime Teie isikuandmeid potentsiaalsele ostjale või müüjale avaldada;
 • kui Tartu Milli või olulise osa selle varadest omandab kolmas isik, siis on üks võõrandatavatest varadest meie klientide isikuandmed;
 • kui peame avaldama või jagama Teie isikuandmeid, et täita mistahes seaduslikku kohustust, eeskirja, õiguslikku menetlust või ametiasutuse nõuet või et jõustada või kohaldada meie lepingutingimusi, sealhulgas uurida potentsiaalseid rikkumisi. See hõlmab teabe vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, et vältida pettusi ja vähendada krediidiriski, avastada või vältida ebaseaduslikke või kahtlustatavalt ebaseaduslikke tegevusi või turva- või tehnilisi probleeme või muul moel nende vastu võidelda.

Võime kasutada kolmandatest isikutest ettevõtteid, kes meile teenuseid osutavad, näiteks osutavad taristu ja IT teenuseid (muuhulgas andmete hoidmine), töötlevad krediitkaarditehinguid, osutavad klienditeenindust, koguvad andmeid võlaanalüüsiks ja andmete parandamiseks ning klientide päringute kohta ja teostavad muid statistilisi analüüse. Neil ettevõtetel võib olla juurdepääs Teie andmetele, et oma teenuseid osutada. Me ei volita neid ettevõtteid Teie isikuandmeid kasutama ega avaldama, välja arvatud meile vajalike teenuste osutamiseks.

Kui Te ei taha meie uudiskirja saada, siis võite oma eelistusi igal ajal muuta. Selleks klikkige kirja jaluses sisalduvale loobumise viidale või kontakteerudes meiega Teile sobival ajal aadressil andmekaitse@tartumill.ee.

Andmesubjekti õigused

Oma isikuandmete suhtes on Teil järgnevad õigused:

 • õigus tutvuda enda andmetega. Teil on õigus saada meilt teavet selle kohta, kas Teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning juhul kui töötlemine leiab aset, siis sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja teabega, mis on sätestatud seadustes;
 • õigus andmete parandamisele;
 • õigus andmete kustutamisele, näiteks, kui andmed ei ole enam vajalikud või kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul, kuid Te olete enda nõusoleku tagasi võtnud ja meil ei ole muid õiguslikke aluseid Teie andmete töötlemiseks;
 • õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil me hindame, kas Teil on õigus oma andmete kustutamisele;
 • õigus saada ja soovi korral edastada teistele vastutavatele ja/või volitatud töötlejatele struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete meile esitanud ja mida me töötleme Teie nõusoleku või Teiega sõlmitud lepingu alusel;
 • õigus esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise kohta, mis põhineb õigustatud huvil, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töötleme andmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil;
 • õigus võtta enda nõusolek tagasi igal ajal, ilma, et see mõjutaks sellele eelneva töötlemise õiguspärasust.

Privaatsuspõhimõtete muudatused

Kõikidest tulevastest muudatustest meie Privaatsuspõhimõtetes antakse teada käesoleval veebilehel, vt eelpool. Sobivusel teatatakse Teile neist ka e-posti teel.

Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (www.aki.ee), kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub Teie õigusi või seadust.

Tartu Mill AS

Väike kaar 33
Tartu 50406, Eesti
+372 7 428 807
info@tartumill.ee
Rg-kood: 10666674
KMKR nr: EE100632747

Tooted

Retseptid

Vilja kokkuost

Meist

Kontakt

Privaatustingimused Töötaja tagasiside
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.